The Tamil Nadu contingent. The most successful. Pic: M.Aaron.

Top row: (from left) B.Latha, H.Nilaoli,  H.Isaiamudhu, J.E.Kavitha, Y.Prathiba, M.Akila, M.Priyadarshini, R.Mahima, C.V.Rajalakshmi.
Sitting: (from left) Sundararajan Kidambi, J.Karthik, P.Mahesh Chandran, Preetham Sharma, Ram S.Krishnan, S.Anand Kumar.
Squatting: (from left) Lalitha Raghavendran, E.K.A.Aarthi Lakshmi, R.Naveen, J.Deepan Chakravarthy, K.Mahendran, M.Rajadarshini.